e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK’nın 6’ncı maddesinde yapılan değişiklikler


KVKK’nın 6’ncı maddesinde yapılan değişiklikler

7’nci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, “Türkiye’de ve Dünyada Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Gelişmeler” temasıyla 22 Mayıs 2024 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Etkinlikte konuşan KVKK Uzmanı Mert Akçasoy, özel nitelikli kişisel verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinde sınırlı sayma yöntemi belirlenerek sayıldığını ifade ederek, “Bunlar; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, genetik veri, biyometrik veri, sağlık bilgileri gibi bilgiler. Özel nitelikli veriler hukuka aykırı olarak veri sorumlularınca işlendiği taktirde kişileri daha fazla mağduriyete uğratabilecek, temel hak ve özgürlük olan kişisel veriler yönünden daha fazla hak mahrumiyetine yol açabilecek verilerdir” dedi.

Yeni düzenleme ile özel nitelikli kişisel veriler ile sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin işlenmesi arasındaki farklı koşulların kaldırıldığını belirten Akçasoy, “Tek bir koşul sistematiğine dönüldü. Açık rıza ve kanunlarda açıkça öngörüle koşulu vardı, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerde de ya açık rıza kanunda açıkça öngörülmeye yetmiyordu. Organik bazda düşünülerek sınırlı bir şekilde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kurum ve kuruluşlar yine kamusallığın korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi, bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri finansmanı şeklinde belirtiliyordu. Bu da uygulamada Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve uygulama bazında kurul kararlarıyla da sabit şekilde uygulamaya geçmişti” ifadelerini kullandı.

6’ncı maddedeki eski ve yeni hükümleri de karşılaştıran Akçasoy, “6’ncı maddenin 1’inci fıkrasında herhangi bir değişiklik yok. Yani özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sınırlı sayma yöntemiyle sayılmış durumda. İkinci fıkradaki ‘açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır’ şeklindeki fıkra kaldırıldı. Açık rıza genel işleme koşulları arasına konuldu. Kanunlarda öngörülme şeklinde belirtilen husus artık kanunlarda açıkça öngörülme şeklinde konuldu. Bunun dışında sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerdeki ayrı koşul kaldırıldı. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin artık 6’ncı maddede bentler halinde sayılan fıkralardaki koşullardan herhangi biriyle işlenebileceği kararlaştırıldı. 4’üncü fıkrada da herhangi bir değişlik yok. Yeni getirilen hususlar; fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayacak durumda bulunmayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, ilgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması, siyasi, felsefi, dini sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması” şeklinde konuştu.

VİDEO: 766
BAŞLIK: KVKK’nın 6’ncı Maddesinde Yapılan Değişiklikler
KONUŞMACI: Mert Akçasoy – KVKK Uzmanı
ETKİNLİK: 7.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 22 Mayıs 2024, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara