e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilere yönelik temel kavramlar


Kişisel verilere yönelik temel kavramlar

”Bizim kanunumuzun anlaşılması açısından en önemli hususlardan biri kavramların anlaşılmasıdır.” diyen KVKK Başkanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, ‘’Kavramlar dediğimizde ilk başta kişisel veri kavramını ele aldığımızda kanunumuz hem ileride karşılaşılabilecek yeni hukuki sorunların, hem de alanın dinamik yapısı gereği teknolojik gelişmelerinde göz önünde bulundurulmasıyla kişisel veri kavramını oldukça geniş tutmuştur.’’ dedi.

Bu anlamda kanuna göre kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişinin fotoğrafı, adres bilgisi, iban numarası, T.C kimlik numarası, doğum tarihi gibi verilerin kişisel veri statüsüne sahip olduğunu anlamlandırıyoruz. Yiğit, ‘’Bu bakımdan kişiyi tek başına tanımlayabilen bilgiler kişisel veri olabilecekken, kişiyi anlamlı bir şekilde tanımlanabilir hale getirebilecek olan bilgiler de kişisel veri statüsüne sahiptir.’’ şeklinde konuştu.

Kişisel verilerin tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, aktarılması, açıklanması gibi yani kişisel veriye ilişkin her türlü iş ve işlem kanunumuza göre kişisel verilerin işlenmesi anlamını taşımaktadır.

Yiğit, veri kayıt sisteminin kanunumuzun kapsamını belirlediğini de ifade etti. Çünkü bir verinin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sisteminin bu noktada önemli olduğunu görüyoruz. Yiğit, ‘’Dijital ortamda işlenen veriler kanunumuzun kapsamı içerisindedir. Ancak bununla birlikte fiziksel ortamda bir veri kayıt sistemi, bir kritere bağlı olarak tutulan söz konusu veriler de yine kanunumuzun kapsamı içerisinde yer alır.’’ ifadelerini kullandı.

Yiğit konuyla ilgili olarak, ‘’Özel nitelikli kişisel veriler kanunumuzda yine ayrıca düzenleme içerisine alınmıştır. Başkaları tarafından öğrenilmesi halinde kişinin ayrımcılığa uğramasına ya da mağduriyet yaşamasına neden olabilecek nitelikteki veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, din bilgileri, sağlık bilgileri, biyometrik verileri, genetik bilgileri gibi kanunda sınırlı olarak sayılan veriler özel nitelikli kişisel veridir.’’ dedi.

Konuşmasını sonlandırırken Yiğit, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramlarına da dikkat çekti. İlgili kişinin; kişisel verisi işlenen gerçek kişiler olduğunu belirten Yiğit, kanunumuz kapsamında bu kişilerin koruma altında olduğunu belirtti. Ayrıca tüzel kişiye ait verilerin de kanunda koruma altına alındığının altını çizdi. Fakat bu noktada, tüzel kişiye ait veriler eğer bir gerçek kişiyi tanımlı ya da tanımlanabilir hale getiriyorsa bu verilerde kanun kapsamında koruma altına alındığını da vurguladı.

Yiğit, ‘’Veri sorumlusu; kişisel veri işleme mevzuatına uyum sağlama görevinin kendisi üzerinde tanımlandığı kişilerdir. Veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Bu anlamda veri sorumlusu ve veri işleyen ilişkisinin anlaşılması özem arz ediyor. Biz veri sorumlusu ve veri işleyen arasında bir sözleşme ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz.’’ şeklinde konuştu. Yani veri sorumlusu adına kişisel verileri işlemek hususunda yetkisi bulunan veri işleyenler bir sözleşme ilişkisiyle hizmet sağlayıcı ya da veri sorumlusunun iş ortağı gibi hareket etmekte olan hizmet sağlayıcıların, bu anlamda veri sorumlusunun organizasyonu dışında faaliyette bulunan veri işleyenler olarak adlandırıldığına değinen Tuğba Yiğit, sözlerini bu şekilde noktaladı.

VİDEO: 435
BAŞLIK: Kişisel Verilere Yönelik Temel Kavramlar
KONUŞMACI: Tuğba Yiğit – KVKK Başkanlık Müşaviri
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara