e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özel nitelikli verilerin kullanılmasına ilişkin hususlar


Özel nitelikli verilerin kullanılmasına ilişkin hususlar

Özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesinde tahdidi olarak sayıldığını ve burada sayılan veriler dışında herhangi bir verinin özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemeyeceğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik veri de özel nitelikli kişisel veriler kapsamında sayılan verilerden biridir. Burada kanunumuz ikili bir ayrım yapmaktadır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin olan veriler daha sıkı kurallara tabi olurken, diğer sayılan özel nitelikli kişisel verilerin ise kanunlarda ön görülen hâllerde işlenebileceği düzenlenmiştir. Eğer kanunlarda öngörülen hâl yoksa açık rıza ile işlenebilir” dedi.

Kanunlarda ön görülen hâllere ilişkin olarak, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu’nun 4/A ve 5’inci maddelerinde parmak izinin işlenmesine yönelik hükümlerin yer aldığını dile getiren Erdinç, “5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda kimlikte biyometrik verinin işlenmesine ilişkin çeşitli maddeler bulunmaktadır. 1512 sayılı Noterlik Kanunu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da parmak izinin kullanılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Görsel ve işitsel kayıtların da özel nitelikli kişisel veri niteliğini ihtiva edebilmesi bakımından önem arz ettiğini, ancak her zaman bu görsel ve işitsel kayıtların özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilemeyeceğini ifade eden Erdinç, “Burada esas olarak ölçüt alabileceğimiz husus Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 51 numaralı Resital hükmüdür. Bu hükme göre biyometrik verilerle ilgili olarak fotoğrafların işlenmesinin doğrudan biyometrik veri olarak nitelendirilemeyeceği, yalnızca gerçek bir kişinin, benzersiz bir şekilde tanımlanması ve doğrulanmasına izin veren, belirli bir teknik ve yöntemle işlendiğinde biyometrik verilerin tanımı kapsamında, bunların biyometrik veri olduğunu kabul edilebilir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun Video Cihazları Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi başlıklı, 3/2019 sayılı görüşü uyarınca, yine benzer şekilde eğer bir kişinin kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla teknik işleme yapılmıyorsa, kişinin video görüntüsü biyometrik veri niteliğine haiz olmayacaktır. Buradaki görüş uyarınca üç kriter vardır. Bunların ilki verinin niteliği; yani bu veri kişinin fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ait olmalıdır. İkincisi veri işleme şekli ve vasıtası; buna göre veri teknik bir işlemeden geçirilmelidir. Üçüncüsü ise işleme amacı; buna göre veri kişinin kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla işlenmelidir.”

VİDEO: 364
BAŞLIK: Özel Nitelikli Verilerin Kullanılmasına İlişkin Hususlar
KONUŞMACI: Göksu Hazar Erdinç – Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara